. เกี่ยวกับเรา .

วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 00:00

ปัจจุบันการดำเนินการจัดการก่อสร้างมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก ประกอบกับการหาข้อมูลความรู้ต่างๆมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องรับรู้ทำเข้าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัยต่างๆ ของท่าน ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานวางผังและออกแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง กว่า 20 ปี โดยในปัจจุบันทางทีมงานยังได้มีการแสวงหาความรู้ความสามารถในการออกแบบเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎกระทรวงและมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะขออนุญาตก่อสร้าง เช่น การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว รับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่จะมีภายในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้เราทีมงาน aONESTOPDESIGN เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคุณ

Written by

. งานบริหารโครงการก่อสร้าง .

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562 00:00

งานบริหารโครงการก่อสร้าง
การให้บริการวิชาชีพงานบริหารโครงการก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การที่ทางโครงการได้มีวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรวมไปถึงงานวิศวกรรมคุณค่า การคิดราคากลาง การจัดหาผู้รับเหมาและและการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น  3 ช่วง ดังนี้

ช่วงเริ่มต้นโครงการ - การตรวจสอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง / การประมาณราคากลาง / การจัดทำเอกสารข้อกำหนดต่างเพื่อประกวดราคา / การคัดเลือกผู้รับเหมา / จัดเตรียมสัญญาจ้าง

ช่วงการดำเนินการของโครงการ  - ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง /ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง / ควบคุมเวลาและแผนการทำงาน / จัดการประชุมติดตามงานการประชุมประจำสัปดาห์ /จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ รายงานประจำเดือน / สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข /ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงาน / สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม /พิจารณาการขอเบิกงวดงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ช่วงเสร็จสิ้นโครงการและเข้าใช้โครงการ - ตรวจงานในระยะประกันผลงาน / แจ้งผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไข / ตรวจสอบงานบกพร่องทั้งหมดก่อนคืนเงินประกันผลงานทั้งหมด

Written by
หน้าที่ 1 จาก 3