back to » All pages

. งานสถาปัตยกรรม .

การให้บริการวิชาชีพวิชาชีพสถาปัตยกรรม ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 และยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกําหนด ความต้องการและข้อจํากัดเป็นโครงการย่อ การจัดทําสาระความต้องการสําหรับการออกแบบโครงร่าง ของโครงการ การจัดทําแผนงาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

งานออกแบบ หมายถึง การกําหนดรายละเอียดโครงการ การกําหนดแนวความคิด ในการออกแบบและวางผัง การพัฒนารูปแบบ การจัดทําแบบและเอกสารการก่อสร้าง การกําหนด รูปแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการตรวจสอบรูปแบบระหว่าง การก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรือ อนุรักษ์

งานบริหารและอํานวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการและจัดทําแผนการบริหาร โครงการ การกําหนดหลักเกณฑ์โครงการ การคํานวณราคาและควบคุมค่าก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา การวินิจฉัยแผนงานและวิธีการก่อสร้าง การรับรองผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และให้หมายความรวมถึงการวางแผนการดําเนินงาน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ทรัพย์สินอาคารในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรืออนรักษ์

งานตรวจสอบ หมายถึง การสํารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมทั้ง การหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบ ของอาคาร ระบบสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภยในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในอาคาร ในด้านสถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และการออกเอกสารรับรองผล การตรวจสอบ

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube

comments

Login to post comments