back to » All pages

. งานวิศวกรรมโยธา .

การให้บริการวิชาชีพวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือ การวางแผนของโครงการ
งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความชํานาญเพื่อให้ได้มา ซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการ คํานวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกําหนด หรือประมาณการ
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุม เกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน
งานอํานวยการใช้ หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช้ การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เป็น ชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube

comments

Login to post comments