ปัจจุบันการดำเนินการจัดการก่อสร้างมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก ประกอบกับการหาข้อมูลความรู้ต่างๆมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องรับรู้ทำเข้าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัยต่างๆ ของท่าน
ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานวางผังและออกแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง กว่า 20 ปี โดยในปัจจุบันทางทีมงานยังได้มีการแสวงหาความรู้ความสามารถในการออกแบบเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎกระทรวงและมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะขออนุญาตก่อสร้าง เช่น การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว รับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่จะมีภายในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้เราทีมงาน aONESTOPDESIGN เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคุณ