aONESTOPDESIGN©

aONESTOPDESIGN©

. เกี่ยวกับเรา .

วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 00:00

ปัจจุบันการดำเนินการจัดการก่อสร้างมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก ประกอบกับการหาข้อมูลความรู้ต่างๆมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องรับรู้ทำเข้าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัยต่างๆ ของท่าน ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานวางผังและออกแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง กว่า 20 ปี โดยในปัจจุบันทางทีมงานยังได้มีการแสวงหาความรู้ความสามารถในการออกแบบเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎกระทรวงและมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะขออนุญาตก่อสร้าง เช่น การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว รับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่จะมีภายในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้เราทีมงาน aONESTOPDESIGN เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคุณ

งานบริหารโครงการก่อสร้าง
การให้บริการวิชาชีพงานบริหารโครงการก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การที่ทางโครงการได้มีวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรวมไปถึงงานวิศวกรรมคุณค่า การคิดราคากลาง การจัดหาผู้รับเหมาและและการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น  3 ช่วง ดังนี้

ช่วงเริ่มต้นโครงการ - การตรวจสอบแบบขออนุญาตก่อสร้าง / การประมาณราคากลาง / การจัดทำเอกสารข้อกำหนดต่างเพื่อประกวดราคา / การคัดเลือกผู้รับเหมา / จัดเตรียมสัญญาจ้าง

ช่วงการดำเนินการของโครงการ  - ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง /ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง / ควบคุมเวลาและแผนการทำงาน / จัดการประชุมติดตามงานการประชุมประจำสัปดาห์ /จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ รายงานประจำเดือน / สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข /ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงาน / สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม /พิจารณาการขอเบิกงวดงาน / ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ช่วงเสร็จสิ้นโครงการและเข้าใช้โครงการ - ตรวจงานในระยะประกันผลงาน / แจ้งผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไข / ตรวจสอบงานบกพร่องทั้งหมดก่อนคืนเงินประกันผลงานทั้งหมด

งานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง การให้บริการงานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง รายละเอียดของแบบเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งยังไปตามมาตรฐาน วสท. 01-1006 (ฉบับร่าง) การเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี พ.ศ.2554 เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นๆ

. งานวิศวกรรมโยธา .

วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 00:00

การให้บริการวิชาชีพวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือ การวางแผนของโครงการ
งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความชํานาญเพื่อให้ได้มา ซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการ คํานวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกําหนด หรือประมาณการ
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุม เกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน
งานอํานวยการใช้ หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช้ การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เป็น ชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

. งานสถาปัตยกรรม .

วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 00:00

การให้บริการวิชาชีพวิชาชีพสถาปัตยกรรม ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 และยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

. งานผู้ตรวจสอบอาคาร .

วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 00:00

การให้บริการวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ซึ่งอาคารประเภทดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้าน สถาปัตยกรรม

งานผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดให้ อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงต้องได้รับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์ เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร จะต้องยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารได้มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันกฎกระทรวงยังไม่ได้บังคับใช้ แต่หากอาคารเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายมีความประสงค์ที่จะให้อาคารมีมาตรฐานในการออกแบบหรือรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ทางทีมงานก็สามารถดำเนินการได้